ഖുർആനിലെ ചരിത്ര കഥകൾ

ശനിയാഴ്ചക്കാർ

ശനിയാഴ്ചക്കാർ

വഴി മധ്യേ അവർ ഒരു ഗുഹയിൽ തങ്ങി, നായ ഗുഹാമുഖത്ത് കാവൽ നിന്നു. ഇവിടെയാണ് ദിവ്യ ദൃഷ...

ഇബ്രാഹീം(അ) നബിയും നംറൂദും

ഇബ്രാഹീം(അ) നബിയും നംറൂദും

രാജാവിന്റെ അന്ധനായ മന്ത്രി വിവരമറിഞ്ഞു. കാഴ്‌ച വസ്‌തുക്കളുമായി കാഴ്ച കിട്ടാൻ എത്...

ഈജിപ്റ്റിലെ രാജപത്നി

ഈജിപ്റ്റിലെ രാജപത്നി

അവർ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളെ മുഴുവൻ തൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അവരുടെ കൈയ്യിൽ കത്ത...

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.