വിവർത്തനം

കളവ് പറയൽ

കളവ് പറയൽ

"ആരെങ്കിലും കുട്ടികളോട് ഇതാ പിടിചോ  എന്ന് പറയുകയും എന്നിട്ട് നൽകാതിരിക്കുകയും  ച...

അമ്പിയാക്കളുടെ മരണാനന്തര ജീവിതം

അമ്പിയാക്കളുടെ മരണാനന്തര ജീവിതം

അമ്പിയാക്കളും ശുഹദാക്കളും  ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് . അവരുടെ ശരീരം നശിക്കുന്നില്ല ...

ബുർദ

ബുർദ

അനുരാഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രവാചക ഭവനത്തിന്റെ നഷ്ടാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഓർത്തു നീ കണ്...

വൈശിഷ്ട്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അമ്പത് ഹദീസുകൾ

വൈശിഷ്ട്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അമ്പത് ഹദീസുകൾ

വല്ലവനും തന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരന്റെ അരികിൽ രോഗ സന്ദർശകനായി ചെന്നാൽ അവൻ അരികിൽ ഇരിക്...

മുഅ്ജിസത്ത്

മുഅ്ജിസത്ത്

നബി(സ)യുടെ നെഞ്ച് പിളർന്ന് ഹൃദയം പുറത്തെടുക്കുകയും പിന്നീട് ഹൃദയം പിളർന്ന് ഒരു ര...

തിരുനബിയേ, അഖിലം അർപ്പണം.

തിരുനബിയേ, അഖിലം അർപ്പണം.

അങ്ങയോട് സംവദിക്കാൻ അശക്തമാണ് വാക്കുകൾ, അന്തരംഗം സ്നേഹാഗ്നിയിൽ പ്രോജ്വലിക്കും നേരം-

വിവർത്തിത ബുർദ:

വിവർത്തിത ബുർദ:

ലോക പ്രശസ്ത നബി കീർത്തന കവിതയായ ഖസ്വീദത്തുൽ ബുർദയുടെ മലയാള വിവർത്തനമായ വിവർത്തിത...

വൈശിഷ്ട്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അമ്പത് ഹദീസുകൾ

വൈശിഷ്ട്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അമ്പത് ഹദീസുകൾ

ആയിരം നന്മ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യൽ അപ്രാപ്യമായി നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ? അല്ലാഹുവിന് ...

വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ നിന്ന് പത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ

വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ നിന്ന് പത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ

ഭൗമോപരിതലവും അതിനു മുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളും കുന്നുകളും മരുഭൂമികളും കനം ...

സ്വർഗ്ഗം.....അചിന്തനീയം, അവർണനീയം.

സ്വർഗ്ഗം.....അചിന്തനീയം, അവർണനീയം.

"വസീല" എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പദവിയാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഉന്നത പദവി. അത് അല്ലാഹുവി...

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.