ചരിത്യാഖ്യായിക

മാല വീണുപോയി

മാല വീണുപോയി

കുറെ ദൂരെ വെച്ചുതന്നെ അദ്ദേഹം ഏതോ കറുത്ത സാധനം വഴിയിൽ  കിടക്കുന്നതായിക്കണ്ടു. അട...

മിസ്കീനാകാൻ ആശ

മിസ്കീനാകാൻ ആശ

ഹിജറ രണ്ടാം വർഷം അവരും അലി(റ)യും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നു. പ്രവാചക സന്തതികളിൽ അവ...

ഖുബൈബ് ബിൻ അദിയ്യ്(റ)

ഖുബൈബ് ബിൻ അദിയ്യ്(റ)

ആ സ്ത്രീ കത്തി കൊണ്ട് വന്നു അദ്ദേഹത്തിനു കൊടുത്തപ്പോൾ അവളുടെ ചെറിയ കുട്ടി അദ്ദേഹ...

നബി (സ)ക്ക് രോഗം

നബി (സ)ക്ക് രോഗം

നബി (സ) മറ്റു  പത്നിമാരെ കാണാൻ പോയി. അവരോട് സംസാരിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസം തോന്നിയില്ല...

ആയിശ(റ)

ആയിശ(റ)

എങ്ങും ശത്രുക്കൾ. കുടുംബത്തെ അവർക്കിടയിൽ വിട്ടുകൊണ്ടാണ് പോവുന്നത്. പോവാതിരിക്കാൻ...

നിധി കിട്ടി

നിധി കിട്ടി

വെളിച്ചം പരന്നു കഴിഞ്ഞു. വിശാലമായ മരുഭൂമി ഉറക്കിന്റെ ആലസ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നു. ചക്...

സ്വർഗീയാരാമത്തിൽ  വനിതകളുടെ നേതാവ്

സ്വർഗീയാരാമത്തിൽ  വനിതകളുടെ നേതാവ്

കാലം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. പ്രവാചകനോട് അവിശ്വാസികൾ ക്രൂരമായി പെരുമാറാൻ തുടങ്ങിയ കാല...

സഅ്ലബ(റ)

സഅ്ലബ(റ)

ദുഃഖ സാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷം, മരണത്തിന് വിരാമമിട്ടു കൊണ്ട് പ്രവാചകർ (സ) സഅ്ലബിനെ ക...

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.